Disclaimer
Deze website wordt beheerd en is eigendom van :
Fam.Vervoort (Kamerverhuur De Biezen)
Biezenweg 7 5491 SH Sint Oedenrode Noord Brabant

 

 

 

 
 

 

Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Kamerverhuur De Biezen kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Kamerverhuur De Biezen (ook niet via een eigen netwerk). Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.
Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Kamerverhuur De Biezen.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van Kamerverhuur De Biezen verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. Als Kamerverhuur De Biezen u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Kamerverhuur De Biezen tegen aanspraken van derden.
Aanbrengen van een hyperlink naar Kamerverhuur De Biezen
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van Kamerverhuur De Biezen. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van Kamerverhuur De Biezen moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke goedkeuring van Kamerverhuur De Biezen. Met het Informatie Formulier kunt u het verzoek sturen naar de webmaster waar u een link naar wilt leggen.

Links naar websites beheerd door derden

De website van Kamerverhuur De Biezen bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Kamerverhuur De Biezen controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Kamerverhuur De Biezen kan  niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Kamerverhuur De Biezen en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Kamerverhuur De Biezen de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

 
 
 
 

updatedatum:  27.01.2010